travel to Niigata, Tohoku and Hokkaido region, Japan (June 28 - July 3, 2018)

Oyunuma


7/2(Mon) Sapporo 9:32-"Super Hokuro 8th"-10:43 Noboribetsu
Noboribetsu Hot Spring (Oyunuma River Natural Footbath, Yumoto Noboribetsu)
Noboribetsu 15:57-"Super Hokuro 16th"-18:25 Hakodate

Sapporo Station Sapporo Station
Sapporo Station

Noboribetsu Station Noboribetsu Station
Noboribetsu Station

Noboribetsu Hot Spring - Oyunuma River Natural Footbath
Hell Valley Oyunuma Oyunuma Oyunuma Oyunuma
Oyunuma Oyunuma Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath
Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath Oyunuma River Natural Footbath

Yumoto Noboribetsu Yumoto Noboribetsu
Yumoto Noboribetsu
(Onsen only day visits available for 1,000JPY)

Noboribetsu Station Noboribetsu Station
Noboribetsu Station

Hotel Paco Hakodate Annex Hotel Paco Hakodate Annex
Hotel Paco Hakodate Annex Hotel Paco Hakodate Annex
Hotel Paco Hakodate Annex

Kikuyo Shokudo Bay Area Kikuyo Shokudo Bay Area
Kikuyo Shokudo Bay Area

[Go to the page of Chubu region, Japan - Niigata on June 28, 2018]

[Go to the page of Tohoku region, Japan - Tsuruoka on June 29, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Noboribetsu on June 30, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Sapporo outskirts on July 1, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Hakodate on July 3, 2018]

[Back to the main index of travelogues]